Místo pro Vaši reklamu:

 


Stanovy


Stanovy občanského sdružení
Asociace kadeřníků České republiky, o.s.

Preambule

Dne 19. září 2008 se dohodli členové přípravného výboru ve složení:
 1. Václav Pražák
 2. Ludmila Štinglová
 3. Vodáková Monika
že v souladu s ustanoveními zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, založí občanské sdružení pod názvem "Asociace kadeřníků České republiky." (dále jen "Sdružení").

razitko
Část I.
Úvodní ustanovení

Čl. 1
Název sdružení

 1. Název sdružení zní:
  "Asociace kadeřníků České republiky, o.s." (dále jen "sdružení").
 2. Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.
Čl. 2
Sídlo sdružení
Sídlem sdružení je:
Tusarova 1601/42
170 00 Praha 7

Čl. 3
Cíl činnosti sdružení
Sdružení se zřizuje s cílem vytváření materiálních podmínek pro provozování a rozvoj kadeřnické profese
  K dosažení svých cílů bude sdružení mimo jiné:

 1. Podporovat odborně začínající kadeřníky a kadeřnice odborných škol
 2. Organizovat a podporovat instruktáže, školení a soutěže v daném oboru
 3. Organizovat soutěže pro začínající mladé kadeřnice a kadeřníky
 4. Finančně podporovat publikační a pedagogickou činnosti v dané oblasti
 5. Pořádat setkání, přednášky a semináře ve spolupráci s dalšími institucemi
 6. Poskytovat příspěvky mladým začínajícím kadeřníkům a kadeřnicím se sociálně slabších rodin
 7. Poskytovat příspěvky a materiální vybavení na zahraniční stáže a soutěže
 8. Propagace českého kadeřnictví v zahraničí

Čl. 4
Právní poměry sdružení
Sdružení je právnickou osobou. Sdružení je založeno a právní poměry sdružení se řídí zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Základním dokumentem sdružení jsou stanovy sdružení (dále jen "Stanovy"). Sdružení je neziskovou, nepolitickou organizací.

Část II.
Majetek sdružení

Čl. 5
Zdroje sdružení

Prostředky k dosažení stanoveného cíle a k zajištění své činnosti bude sdružení získávat zejména z těchto zdrojů (zdroje příjmů):
 1. dotace, granty, dary a příspěvky právnických a fyzických osob
 2. členské příspěvky
 3. příjmy plynoucí z hospodaření sdružení
 4. vlastní nepodnikatelská činnost sdružení (úroky z vkladů atp.)
Čl. 6
Používání prostředků sdružení
Prostředků sdružení lze použít pouze k dosažení cílů sdružení upravených v článku 3 těchto stanov a k zajištění řádného chodu a provozu sdružení. Sdružení používá k dosahování svých cílů všechen svůj majetek.

Čl. 7
Poskytování příspěvků
 1. Sdružení může poskytovat podpory, příspěvky a dary v souladu s cílem činnosti sdružení. Poskytování příspěvků podléhá předchozímu schválení správní radou sdružení. Správní rada rozhoduje na základě žádosti zájemce nebo na základě návrhu valné hromady nebo člena správní rady. Žádost o příspěvek je nutné podat písemně. V žádosti se uvede:
  • na jaký konkrétní účel je příspěvek požadován
  • v jaké výši
  • je-li na tentýž konkrétní účel požadován příspěvek i z jiných zdrojů
 2. Správní rada je oprávněna požádat žadatele o doplnění žádosti. Schválené příspěvky jsou poskytovány na základě smlouvy mezi sdružením a žadatelem - příjemcem. Příspěvek poskytnutý v penězích je převeden na účet žadatele popř. je vyplacen v hotovosti oproti potvrzení o přijetí peněz. Movité věci jsou předány osobně žadateli nebo jím zmocněné osobě. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok.
 3. Osoba, které byl příspěvek poskytnut, je povinna na požádání sdružení prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl použit. Osoba, které byl příspěvek poskytnut, je povinna příspěvek použít v souladu se smlouvou uzavřenou se sdružením, jinak je povinna tento příspěvek vrátit nebo vrátit úhradu v penězích ve lhůtě 7 dnů od doručení žádosti sdružení o vrácení příspěvku.
Část III.
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

 1. Správní rada
 2. Valná hromada

Čl. 8
Správní rada
 1. Správní rada řídí činnost sdružení, a rozhoduje o všech záležitostech sdružení, nespadají-li do působnosti valné hromady, a je statutárním orgánem sdružení. Funkční období členů správní rady je tříleté, opakovaná volba je přípustná. Kandidát na funkci člena správní rady musí být členem sdružení. Správní rada má tři členy, přičemž jejími prvními členy, kteří zahájí činnost po registraci sdružení, přípravný výbor ustanovil:
  1. Václav Pražák
  2. Ludmila Štinglová
  3. Vodáková Monika
 2. Do působnosti správní rady náleží mj.:
  1. řídit činnost sdružení v období mezi valnými hromadami, v intencích určených valnou hromadou
  2. vykonávat činnosti nutné pro fungování sdružení
  3. zpracovávat roční účetní závěrku, tak aby mohla být ve lhůtě stanovené příslušnými právními předpisy předložena valné hromadě
  4. schvalování poskytování příspěvků
  Správní rada rozhoduje i o dalších věcech svěřených do její pravomoci těmito stanovami.
 3. Zasedání správní rady se konají podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Svolává a řídí je předseda správní rady. Předseda správní rady je povinen kdykoliv svolat mimořádné zasedání správní rady, požádá-li o to písemně alespoň jeden její člen.
 4. Správní rada je schopná usnášení, jsou-li přítomni všichni její členové, přičemž správní rada se může usnášet i prostřednictvím telefonické konference nebo prostřednictvím elektronické pošty. Správní rada se usnáší prostou většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady, je-li přítomen.
 5. Valná hromada rozhodne o odvolání člena správní rady, přestane-li splňovat podmínky pro funkci člena rady nebo porušil-li závažným způsobem zákon nebo stanovy, do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději do šesti měsíců od okamžiku, kdy tento důvod nastal. Pokud ve stanovené lhůtě valná hromada nerozhodne o odvolání, odvolá člena správní rady sama správní rada na návrh člena správní rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem. Členství ve správní radě zaniká rovněž uplynutím funkčního období, úmrtím a odstoupením. Pokud v důsledku odstoupení člena nebo z jiného důvodu zůstane správní rada dvoučlenná, mohou zbylí dva členové třetího člena rady kooptovat, přičemž takovou kooptaci musí potvrdit nejbližší zasedání valné hromady.
Čl. 9
Předseda správní rady
 1. Předsedu správní rady volí ze svých členů a odvolává správní rada. Jeho funkce zaniká odvoláním případně odstoupením z funkce člena správní rady.
 2. Funkční období předsedy správní rady je jeden rok, nedojde-li po jeho uplynutí k nové volbě, funkční období se automaticky prodlužuje o další rok.
Čl. 10
Valná hromada
 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni členové sdružení.
 2. Valná hromada se koná nejméně jedenkrát za kalendářní rok. Valnou hromadu svolává správní rada sdružení písemnou pozvánkou.
 3. Pozvánka musí obsahovat:
  1. název a sídlo sdružení,
  2. datum, hodinu a místo konání valné hromady,
  3. navrhovaný program jednání valné hromady.
 4. Pozvánka na valnou hromadu se doručuje osobně, doporučeným dopisem, faxem nebo prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu bydliště či sídla člena sdružení, jež je uvedena v seznamu členů sdružení, který vede správní rada. Odpovědnost za správně uvedenou adresu bydliště či sídla nese člen, který je povinen nahlásit jakoukoli změnu.
 5. Pozvánka musí být doručena členům sdružení nejméně 7 dní před konáním valné hromady.
 6. Jednání valné hromady se účastní členové sdružení, členové správní rady a hosté pozvaní některým z orgánů společnosti.
 7. Správní rada je povinna svolat mimořádnou valnou hromadu:
  1. na žádost nejméně jedné třetiny členů sdružení, nebo
  2. vyžadují-li to mimořádné hospodářské, organizační nebo jiné vážné zájmy sdružení.
 8. O průběhu valné hromady se sepisuje zápis, který podepisuje zapisovatel a předseda valné hromady (zvolení valnou hromadou na počátku jednání), a který obsahuje zejména:
  1. datum, hodinu a místo konání valné hromady,
  2. projednávaný program s uvedením rozhodnutí a výsledků hlasování,
  3. návrhy vzešlé z jednání, a to včetně protestů.
 9. Program jednání valné hromady může být měněn pouze vysloví-li s takovou změnou souhlas všichni členové sdružení.
Čl. 11
Působnost valné hromady
V působnosti valné hromady je zejména:
 1. rozhodovat o změně stanov,
 2. rozhodovat o přijetí za člena a o vyloučení člena sdružení,
 3. ukládat povinnosti členům správní rady,
 4. volit a odvolávat členy správní rady,
 5. rozhodovat o zřizování fondů sdružení a stanovení pravidel jejich tvorby a čerpání,
 6. projednávání poskytování příspěvků,
 7. schvalovat roční účetní závěrku a popřípadě výroční zprávu o činnosti a hospodaření,
 8. rozhodovat o zrušení sdružení nebo o sloučení,
 9. rozhodovat o výši odměn za výkon funkce člena orgánů sdružení,
 10. zřizovat a rušit organizační jednotky sdružení a volit a odvolávat předsedy těchto jednotek,
 11. rozhodovat o dalších otázkách, které nejsou v působnosti jiných orgánů sdružení, a které si sama vyhradí nebo které jsou svěřeny do její pravomoci těmito stanovami.
Čl. 12
Usnášeníschopnost valné hromady a rozhodování
 1. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li jejímu jednání přítomna alespoň polovina všech členů sdružení, přičemž musí být přítomni všichni zakládající členové. Není-li valná hromada usnášeníschopná, je správní rada povinna svolat bez zbytečného prodlení náhradní valnou hromadu s uvedením, že se jedná o náhradní valnou hromadu. Taková valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Náhradní valná hromada se musí konat ve lhůtě nejdéle do dvou týdnů po dni, na kdy byla svolána původní valná hromada. Lhůta k doručení pozvánky se zkracuje pro tento účel na 5 pracovních dní před konáním valné hromady.
 2. Valná hromada rozhoduje hlasováním, které je veřejné a provádí se aklamací. V případě hlasování se nejprve hlasuje o původním návrhu a poté o protinávrhu. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Rozhoduje-li valná hromada o otázkách uvedených v ustanovení čl. 11 písm. a), b), h), je třeba k přijetí rozhodnutí dvoutřetinové většiny všech členů sdružení.
Čl. 13
Revizor
 1. Valná hromada může rozhodnout o ustanovení funkce revizora. Je-li tato funkce ustanovena a revizor je následně jmenován správní radou, která ho rovněž odvolává, stává se revizor kontrolním orgánem sdružení. Revizor zejména kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování příspěvků a správnost účetnictví vedeného sdružením, přezkoumává roční účetní závěrku, dohlíží na to, zda sdružení vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a stanovami, upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Funkční období revizora je tříleté. Kromě odvolání funkce zaniká smrtí, odstoupením nebo uplynutím funkčního období.
 2. Funkce revizora je neslučitelná s funkcí člena správní rady.
 3. V působnosti revizora je mj.:
  1. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se sdružení,
  2. svolávat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžaduje zájem sdružení, pokud tak neučiní předseda správní rady.
Čl. 14
Jednání a podepisování za sdružení
Jménem sdružení jedná předseda správní rady nebo kterýkoli člen správní rady samostatně. Podepisování za sdružení se děje tak, že k názvu sdružení připojí svůj podpis osoba oprávněná jednat jménem sdružení.

Čl. 15
Výkon funkcí v orgánech sdružení
Funkce v orgánech sdružení jsou v principu čestné a dobrovolné, čímž není dotčena možnost valné hromady rozhodnout o odměnách za výkon funkce člena orgánů sdružení a o jejich výši.
Část IV.
Práva a povinnosti

Čl. 16
Práva a povinnosti členů sdružení

 1. Členem sdružení může být jak fyzická osoba starší 15 let tak i právnická osoba.
 2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje valná hromada, přičemž základním předpokladem je vyslovení souhlasu zájemce s cíli sdružení. Zakládajícími členy sdružení jsou automaticky členové přípravného výboru sdružení.
 3. Členství ve sdružení vzniká dnem rozhodnutí valné hromady o přijetí za člena.
 4. Člen sdružení je povinen uhradit členský příspěvek, jehož výši a způsob placení určuje každý kalendářní rok správní rada sdružení svým rozhodnutím přijatým vždy do konce ledna. Členský příspěvek se platí vždy na rok a je splatný vždy nejpozději do 30.3. běžného roku, nestanoví-li správní rada jinak.
 5. Člen sdružení není oprávněn požadovat vrácení členského příspěvku.
 6. Každému členu sdružení náleží při hlasování valné hromady jeden hlas.
 7. Člen sdružení, který neuhradil za příslušný kalendářní rok členský příspěvek, se může zúčastnit v takovém roce valné hromady, avšak není oprávněn na takové valné hromadě hlasovat.
 8. Člen sdružení je oprávněn se účastnit jednání valné hromady, vznášet tam dotazy, návrhy, protesty, navrhovat kandidáty na členy orgánů sdružení, požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se sdružení, a na valné hromadě hlasovat.
 9. Práva člena sdružení, včetně práva účastnit se valné hromady, jsou nepřevoditelná na třetí osobu. Člen sdružení může však udělit písemnou plnou moc jinému členovi sdružení nebo třetí osobě k zastupování.
 10. Člen sdružení může být vyloučen:
  1. porušil-li znovu, i přes písemnou výstrahu správní rady, zákon o sdružování občanů, stanovy nebo jinou normu sdružení,
  2. prosazoval-li zájmy sdružení způsoby, které nejsou slučitelné s platnými právními předpisy nebo způsoby, které jsou v rozporu se stanovami nebo usnesením valné hromady či rozhodnutím jiných orgánů sdružení,
  3. je-li v prodlení s úhradou členského příspěvku po dobu delší než šest kalendářních měsíců ode dne jeho splatnosti.
 11. Člen sdružení je oprávněn kdykoliv ze sdružení vystoupit. Vystoupení se činí tím způsobem, že člen tuto skutečnost oznámí písemně na adresu sídla sdružení.
 12. Každý člen sdružení má nárok, pokud to dovoluje finanční situace sdružení,
  1. účastnit se akcí pořádaných sdružením,
  2. na náhradu cestovného v souvislosti s výkonem činnosti pro sdružení nebo v souvislosti s účastí na akcích sdružení,
  3. organizovat akce "pod hlavičkou" sdružení v souladu s cílem sdružení, po předchozím oznámení správní radě a v souladu se stanovami a dalšími vnitřními dokumenty sdružení.
 13. Každý člen sdružení je povinen šetrně zacházet se svěřeným majetkem sdružení a maximálně šetřit finanční prostředky sdružení.
Část V.
Různá ustanovení

Čl. 17
Zrušení, zánik a likvidace sdružení

Sdružení zaniká
 1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, na základě rozhodnutí valné hromady sdružení
 2. pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra o jeho rozpuštění.
Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání. Zániku sdružení předchází jeho zrušení s likvidací nebo bez likvidace, pokud jde o sloučení s jiným sdružením. Likvidace sdružení se řídí obdobně ustanovením § 70 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Při rozhodnutí o zrušení sdružení s likvidací jmenuje valná hromada likvidátora, který určí likvidační zůstatek na základě účetní závěrky ke dni vstupu sdružení do likvidace. Likvidační zůstatek se rozděluje na základě rozhodnutí valné hromady podle návrhu likvidátora. Při rozhodnutí o zániku sdružení bez likvidace formou sloučení s jiným sdružením musí valná hromada schválit určení právního nástupce sdružení a pravidla převodu jmění a členství na právního nástupce sdružení.
Čl. 18
Zásady hospodaření
 1. Účetním obdobím sdružení je kalendářní rok.
 2. Ke dni vzniku nemá sdružení žádný movitý ani nemovitý majetek.
 3. Peněžní prostředky sdružení budou vedeny na běžném účtu u banky a dále budou uloženy v hotovosti v pokladně sdružení. Správní rada je oprávněna rozhodnout o uložení prostředků na termínované vklady popř. o použití dalších finančních instrumentů, pokud bude takový postup považovat za řádné nakládání s prostředky sdružení.
 4. Sdružení není založeno za účelem podnikání ani jiné výdělečné činnosti. Hospodaření sdružení se řídí platnými právními předpisy. Majetek sdružení spravuje správní rada v mezích rozhodnutí valné hromady. Činnost sdružení bude zajišťována na základě smluv s podnikatelskými i nepodnikatelskými subjekty a dobrovolnou prací členů sdružení.
Čl. 19
Náklady na správu a provoz sdružení
Náklady související se správou sdružení zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku sdružení, náklady na propagaci účelu sdružení a náklady související s provozem sdružení včetně užívání prostor a komunikační techniky pro činnost sdružení a včetně odměn za výkon funkce člena správní rady a popř. revizora.

Čl. 20
Výroční zpráva
Správní rada vypracovává každoročně výroční zprávu ve lhůtě nejpozději do šesti měsíců po skončení hodnoceného období, kterou předkládá valné hromadě. Hodnoceným obdobím je uplynulý kalendářní rok. Bude-li sdružení registrováno v posledním čtvrtletí roku, zpráva se nezpracovává a hodnocení odpovídající části roku bude obsaženo ve výroční zprávě za následující rok. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti sdružení za hodnocené období a zhodnocení této činnosti.

Čl. 21
Organizační jednotky
 1. Sdružení může zřizovat svoje organizační jednotky (v souladu s ust. čl. 11 stanov), u kterých bude vždy vymezena jejich místní působnost. Organizační jednotka není oprávněna jednat vůči třetím osobám svým jménem. Organizační jednotky budou označovány tím způsobem, že k názvu sdružení bude připojen dodatek "organizační jednotka" a označení obce (např. "Asociace kadeřníkú české republiky, organizační jednotka Brno").
 2. Uvnitř sdružení jedná za organizační jednotku její předseda, kterého zvolí valná hromada při zřízení organizační jednotky.
Čl. 22
Závěrečná ustanovení
 1. Až do vzniku sdružení registrací podle zákona č. 83/1990 Sb. jedná jménem sdružení přípravný výbor specifikovaný v preambuli stanov.
 2. Po vzniku resp. registraci sdružení je přípravný výbor povinen oznámit tuto skutečnost prvním členům správní rady, uvedeným v těchto stanovách.
 3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem, ke kterému vznikne sdružení resp. sdružení bude registrováno (v souladu s ust. § 8 odst. 5 a § 9 odst. 1 zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění).
 4. Rozhodnutí orgánů sdružení se zveřejňují způsobem určeným správní radou. Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů se těmto členům oznamují písemně nebo elektronickou poštou.
 5. Tyto stanovy se vyhotovují ve třech stejnopisech, z nichž dva budou přiloženy k návrhu na registraci sdružení podávanému Ministerstvu vnitra ČR, a jeden bude založen v dokumentaci sdružení.
V Praze, dne 19. září 2008